ការចុះឈ្មោះរបស់សិស្ស

ព័ត៍មានរបស់សិស្សនិងមិនត្រូវចែកចាយទៅខាងក្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិនោះឡើយ។  
គោលបំណងគឺដើម្បីរក្សាទុក ទិន្នន័យសិស្ស និង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សិស្សប៉ុណ្ណោះ។

 

Pin It