Part I / ផ្នែកទីមួយ

Huawei: 'We stand naked in front of the world'

សម្រាប់ការរៀនពាក្យ និង បកប្រែកថាខណ្ឌខាងលើសូមចុចទីនេះ

បិទការបកប្រែ

ប្រធានប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអុីនធើណេត លោក ចន ស្តុហ្វុក (John Stuffolk) បានជម្រាបទៅកាន់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះពុំដែលត្រូវបាន ប្រទេសចិន ឬ រដ្ឋាភិបាលចិន ស្មើសុំ ឬ​ ទាមទារអោយធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។ 

លោក ស្តុហ្វុក បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមហ៊ុន Huawei ស្វាមគមន៍អ្នកខាងក្រៅអោយធ្វើការវិភាគទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួន និង ស្វែងរកមើលបើសិនណាជាមានកំហុស វិស្វកម្ម ឬ កូដ ណាដែលមានចន្លោះប្រហោង។ 

" យើងទ្រាំឈរក្នុងភាពអាម៉ាស់ចំពោះមុខពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែយើងហ៊ានធ្វើការនេះ ពីព្រោះវាជួយអោយផលិតផលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរថែមទៀត"

លោកបានបន្ថែមថា៖ យើងចង់អោយពួកគេស្វែងរកកំហុសផ្សេងៗ មិនថាតិច ឬ ច្រើន យើងពុំខ្វល់នោះទេ។ យើងនឹងមិនអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលគេរកឃើញនោះទេ។ 

ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួមក្នុង គណះកម្មាការបច្ចេកវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកសភាទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពសុន្តិសុខនៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួន រួមទាំងទំនាក់ទងដែលខ្លួនមានជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិន។ 

 1. Untoward : អ្វីដែលមិនរំពឹង ឬ មិនត្រឹមត្រូវ
 2. To stand naked: ឈរក្នុងភាពអាម៉ាស់
 3. To be embarrassed : ខ្មាស់គេ
 4. To invite : អញ្ជើញ
 5. MPs : សមាជិកសភា
 6. To improve: ធ្វើអោយប្រសើរឡើង
 7. To detect: រកឃើញ ឬ ចាប់បាន

Part II / ផ្នែកទីពីរ

The US has encouraged allies to block Huawei - the world's largest maker of telecoms equipment - from their 5G networks, saying the Chinese government could use its products for surveillance.

"We've never had a request from the Chinese government to do anything untoward at all," said Mr Suffolk.

"We have never been asked by the Chinese government or any other government, I might add, to do anything that would weaken the security of a product."

MPs raised concerns about Chinese human rights abuses, such as reports that up to a million Muslims are in detention centres in Xinjiang province.

សម្រាប់ការរៀនពាក្យ និង បកប្រែកថាខណ្ឌខាងលើសូមចុចទីនេះ

បិទការបកប្រែ

សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តដល់បណ្តាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអោយបិទការប្រើប្រាស់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យាធំជាងគេនៅលើពិភពលោក ដោយខ្លួនបានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះក្នុងការស៊ើបការសម្ងាត់យោធាណាមួយ។ 

បើតាមអ្វីដែលោក ស្តុហ្វុកបាននិយាយ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា " យើងមិនដែលទទួលសំណើរណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលចិន សុំអោយធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ"  ​" ខ្ញុំក៏អាចបន្ថែមបានថា មិនថារដ្ឋាភិបាលចិន ឬ រដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏មិនដែលសុំអោយយើងធ្វើអ្វីមួយដែលអាចអោយអន់ថយនូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផលណាមួយនោះដែរ" ។ 

សមាជិកសភាបានលើកនូវក្តីបារម្មណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន ដូចជារបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញថា មានជនជាតិម៉ូស្លីមជាង ១ លាន នាក់គឺស្ថិតក្នុង ជំរុំឃុំឃំាង នៅក្នុងខេត្ត សុិនជែង ក្នុងប្រទេសចិន។

 1. To encourage: លើកទឹកចិត្ត
 2. Allies: សម័្ពន្ធមិន្ត
 3. To block: បិទឈប់អោយប្រើប្រាស់
 4. Surveillance: ការស៊ើបការសម្ងាត់
 5. A request: សំណើរ
 6. To weaken: ធ្វើអោយអន់ថយ
 7. Security : សុវត្ថិភាព
 8. To raise concerns : លើកក្តីបារម្មណ៍ឡើង
 9. Detention: ការឃុំឃាំង

They asked whether Huawei was required to provide equipment to Xinjiang province, especially in light of the 2017 Chinese intelligence law, which requires individuals and associations to comply with Chinese intelligent agencies.

Mr Suffolk said: "We have had to go through a period of clarification with the Chinese government, that has come out and made it quite clear that that is not the requirement of any company.

"We've had that validated via our lawyers and revalidated by Clifford Chance...according to our legal advice, that does not require Huawei to undertake anything that weakens Huawei's position in terms of security."

សម្រាប់ការរៀនពាក្យ និង បកប្រែកថាខណ្ឌខាងលើសូមចុចទីនេះ

បិទការបកប្រែ

ពួកគេបានសួរថាតើក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានទាមទារអោយផ្តល់ឧបករណ៍ទៅកាន់ខេត្ត សុិនជែង ដែរ ឬទេ? ជាពិសេសចំពេលដែលមានច្បាប់ស៊ើបការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឆ្នាំ ២០១៧ ដែលចែងថា បុគ្គល ឬ សមាគមន៍ត្រូវតែអនុវត្តគោរពតាមច្បាប់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន។ 

លោក ស្តុហ្ហុក បាននិយាយថា " យើងត្រូវឆ្លងកាត់រដូវកាលនៃការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលចិន ហើយឥឡូវនេះវាបានលេចចេញជាលទ្ធផលដែលថា វិធានការនោះនិងពុំទាមទាររបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះទេ"

លោក ស្តុហ្ហុកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា " យើងបានបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវជាមួយ មេធាវី ហើយយើងក៏បានបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ ឡើងវិញដោយ Clifford Chance ដោយយោងទៅតាមអនុសាសន៍គត្តិយុត ដែលពុំតម្រូវអោយក្រុមហ៊ុន Huawei ធ្វើអ្វីមួយដែលនាំអោយថមថយ ជំហររបស់ក្រុមហ៊ុន Huawwei ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនោះឡើយ "


 1. To be required by: តម្រូវដោយ
 2. To provide: ផ្តល់
 3. A period of : ក្នុងអំឡុងពេល
 4. To validate : បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ

Thanks for Visiting Khmerbotanaka

 Sponsored by