សត្វក្រពើគឺជាសត្វដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ។ វាអាចជ្រមុចក្នុងទឹកបានតែមួយរយះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់គិតថាក្រពើអាចរស់នៅក្នុងទឹកបានយូរហើយមើលទៅ។ 

ប្រហែលនៅមានការពិតមួយទៀតអំពីសត្វក្រពើដែលលោកអ្នកមិនទាន់ដឹង ។ សូមសាកល្បងមើលវិដេអូរ ខាងក្រោមនេះ ហើយសាកល្បងទាយទៅមើល