ថ្ងៃសុក្រ ទី ៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៩


ងារជាឪពុក                   ប្រាថ្នាក្តីសុខ            សម្រាប់គ្រួសារ

ប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃ           ទោះយាប់មិនថា        ខ្លាចក្រែងពេលណា

                                   ខ្លួនលែងធ្វើបាន។


ងារជាឪពុក                  ប្រឹងរាល់ថ្ងៃយប់        រវល់ឥតស្រាន្ត

ភ្ញាក់កណ្តាលយប់          ព្រួយភ័យក្នុងប្រាណ   ខ្លាចរកលែងបាន

                                   ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។

ងារជាឪពុក                   ហ៊ានប្រឈមមុខ      ពេលជួបបញ្ហា

ទោះតូចឬធំ                   នៅក្នុងគ្រួសារ         ដោះគ្រប់កិច្ចការ

                                    ស្ទើរតែខ្សោះខ្លួន។

ងារជាឪពុក                   រក្សាទឹកមុខ       ទោះមិនសប្បាយ

ផ្តល់ស្នាមញញឹម           ផ្តល់ក្តីរីករាយ     បើទោះខ្វល់ខ្វាយ     

                                   នៅតែស្រលាញ់។