ថ្ងៃពុធ ទី ៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៩


ចំនេះជាស្ពាន                ប្រាជ្ញាជាយាន្ត            នំាខ្លួនថ្លៃថ្នូ

ប្រាជ្ញាថ្លៃណាស់             មាសប្រាក់មិនដូរ        អាយុយឺនយូរ

                                   ដោយសារប្រាជ្ញា។


School ផ្តល់ចំនេះ         យល់ការត្រិះរិះ             ចេះពិចារណា

ស្តាប់ពាក្យទូន្មាន           ប្រាជ្ញារក្សា                  ជួយគ្រប់កិច្ចការ

                                   លើសចំនេះដឹង។

មនុស្សអាក្រក់              ដួងចិត្តកខ្វក់            បោះបង់ប្រាជ្ញា

ដើរក្នុងផ្លូវខុស              តែនូវគិតថា              ខ្លួនមានប្រាជ្ញា

                                 ពីចំនេះខ្លួន។។

អំពើរឃោឃៅ               មាយាទល្ងង់ខ្លៅ          ព្រោះស្អប់ប្រាជ្ញា

ចូលចិត្តបៀតបៀន       មានចិត្តឬស្យា            បំណងប្រាថ្នា

                                 អោយគេឈឺចាប់។

មនុស្សសុចរិត              យល់សេចក្តីពិត         ត្រងត្រាប់ចំាស្តាប់

ប៉ងយកប្រាជ្ញា             បើទោះជាស្លាប់          មិនយកតម្រាប់

                                           តាមជនពាលឡើយ។