ទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរ              ដួងចិត្តខ្ញុំថ្ងូរ              បេះដូងខ្ញុំចង់
តម្រូវអោយហើយ         តម្រង់អោយត្រង់      ខ្លាចហួសខាតបង់
                                   នាំខ្លួនវេទនា។


ខ្វះការអប់រំ                បើមិនខិតខំ              នំាអវិជ្ជា
បើពុំសូវដឹង               ចេះនំាគ្នីគ្នា                បង្គំវន្ទា
                                ប្តូរកាយវាចារ។


សប្យាយពេលនេះ       កុំភ្លេចចំនេះ            ដែលខ្លួនត្រូវការ
ប្រើនៅថ្ងៃមុខ            ពេលជួបទុក្ខា           មិនដឹងពេលណា
                                រាំងស្ងួតហួតហែង។ 


កុំចង់តែឈ្នះ           ខិតខំរូតរះ             ស្តាប់គេស្តាប់ឯង
ចេះតិចថាតិច        កុំខំសម្ញែង             បើល្ងង់កុំថ្លែង
                             គេអាចថាឆ្លាត។